• 02-310-8684-85
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สาขาแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เรียนช่วงเย็น จันทร์-ศุกร์

✅สังกัดคณะวิทยาศสตร์
✅สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
✅คัดเลือกโดยการสอบ. สัมภาษณ์
✅ จบแล้วสามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมไทย
เภสัสกรรมไทย
ผดุงครรภ์ไทย
นวดไทย
✅เป็นสาขาอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพโดยไม่มีวันตกงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
✅จบ ม.6 ปวช ปวส กศน. สายวิทย์สายศิลป์ หรือจบ ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ (อนุปริญญาหรือปริญญาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้)
-------------------------------
หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่ไม่จบสายวิทยาศาสตร์ มีเรียนปรับพื้นฐานให้