• 02-310-8684-85
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

โครงการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

                    1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                         ประธานกรรมการ

                    2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                                     รองประธานกรรมการ

                    3. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                       กรรมการ

                    4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                     กรรมการ

                    5. ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล        กรรมการ

                    6. ประธรรมการบริหารโครงการฯ                                              กรรมการ

                    7. นายธีระ  ทองประกอบ                                                       กรรมการและเลขุนาการ

 

คณะกรรมการบริหาร

โครงการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

                    1. อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย                                               ประธานกรรมการ

                    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญมีวิเศษ                            รองประธานกรรมการ

             3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา สหพงศ์                              กรรมการ

                    4. อาจารย์ ดร.จริยา ร่มสายหยุด                                           กรรมการ

                    5. อาจารย์มาริสา แก้วสุวรรณ                                               กรรมการ

                    6. นายสมยศ คงดวล                                                         กรรมการ

                    7. นายเสถียร โรจนดุล                                                       กรรมการ

                    8. อาจารย์ ดร.พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ                                     กรรมการและเลขานุการ

                    9. อาจารย์ภัทรา พวงช่อ                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ