• 02-310-8684-85
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1.  ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :         หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

          ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :         136  หน่วยกิต

          โครงสร้างหลักสูตร

                    (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30      หน่วยกิต

                            กลุ่มวิชาภาษา                                              9      หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                      6        หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  9      หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     6        หน่วยกิต

                    (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 100      หน่วยกิต

                            กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย             43      หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาเฉพาะแพทย์แผนไทย                        57      หน่วยกิต

                    (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6        หน่วยกิต

          การสอบประมวลความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย

          นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตทุกคนจะต้องสอบประมวลความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย (Comprehensive Examination in Thai Traditional Medicine) ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ในชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาจะต้องมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จึงจะสำเร็จการศึกษา

3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย มีศักดิ์และสิทธิสามารถประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

          1)  นักวิชาการแพทย์แผนไทย/นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

          2)  อาจารย์หรือนักวิชาการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษา

          3)  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น ร้านนวดแผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบกิจการสปา เป็นต้น