• 02-310-8684-85
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม     คลิกที่นี่

1.อ่านรายละเอียดคูณสมบัติผู้ขอกู้ยืม
2.แสกนQR Code เพื่อกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอกู้กับมหาวิทยาลัย
3.ยื่นขอกู้ยืมในระบบ DSL หรือ แอปพลิเคชั่น “กยศ Connect”
4.รอรับผลอนุมัติการกู้ยืมและดำเนินการจัดสังสัญญาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
*ทั้งนี้นักศึกษาต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการกู้ยืม*


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

1.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ อ่านรายละเอียดและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1อ่านรายละเอียดคูณสมบัติผู้ขอกู้                                  คลิก

1.2เอกสารประกอบการกู้ยืมและกำหนดการจัดส่งเอกสาร       คลิก

1.3กรอกแบบฟอร์มขอกู้ยืม

-กรณีกู้ยืมตามหลักสูตร คลิก

-กรณีขอกู้ยืมเกินหลักสูตร คลิก

2.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอหยุด/ยกเลิกการกู้ยืม หรือย้ายสถานศึกษา คลิก 

3.กรณีนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว คลิก


275040.jpg
275038.jpg
previous arrow
next arrow