• 02-310-8684-85
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณาจารย์

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  บุณมีวิเศษ

ผู้ประสานงานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

         

                   

                

                

        อาจารย์ณัฐวรรณ  วรพิสุทธิวงศ์

                อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

      อาจารย์ศศิธร  ตันฑวรรธนะ

                อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

 

          

       

        

       อาจารย์สุภาวดี  ตรีรัตนถวัลย์

                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

            อาจารย์ชมลรรค  กองอรรถ

                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

 

 อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ