• 02-310-8684-85
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เจ้าหน้าที่

 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสายสนับสนุน

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมี 2 ส่วนงาน คือ

 

                  1) นักการแพทย์แผนไทย

 

                       

 

                    นายพิตรพิบูล  ธารภูธรร      

                          นักการแพทย์แผนไทย

  ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้ช่วยและอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติภายใน  

 

 

                  2) งานบริหารและธุรการ

 

 

           

                

     

         นางสาวกัลยรัชต์  ไสยวุฒิ

                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

          ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการเรียนการสอน

     

 

       

       

       

      นายกิจกรเกียรติ  ทองแดง

             นักวิชาการศึกษา ปฏิับัติการ

            ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน

 นายพิษณุวัฒน์  แก้ววิทยาการ

           นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

            ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ