• 02-310-8684-85
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อาคารสถานที่

สถานที่ทำการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

1.อาคารเรียนรวม ห้องเรียนบรรยาย

2. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCL) ห้องเรียนวิชาปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์

3. อาคารสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย 

4. อาคารคีรีมาศ (KMB) ห้องเรียนวิชาปฏิบัติการนวดไทย และเภสัชกรรมไทย