• 02-310-8684-85
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

ปรัชญา
“อนุรักษ์ พัฒนา สร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางการแพทย์แผนไทยสู่มาตรฐานสากล”

วิสัยทัศน์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 เป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และที่เทียบเท่า โดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้

1) สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

2) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน

3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี